The Connecting Point

Dan Carlsson
Blåeldsvägen 3, 621 50 Visby
dan.carlsson@arendus.se
070-3118032
The Connecting Point
Projektet ”The Connecting Point” berör en forskningshorisont som i ringa grad har varit studerad. Det handlar om den gotländska kusten och hur människan nyttjade kusten för skilda aktiviteter under bronsålder-järnålder. Utgångspunkten för projektet är den tydliga agglomerationen av fornlämningar vid vissa strategiska punkter längs kusten. Det handlar om såväl enskilda gravar i kustnära lägen som stenhägnader, fornborgar vid kusten, områden med stenar med slipytor och sliprännor, och det handlar om den rumsliga korrelationen med historiska fiskelägesplatser (se bilaga 1).
Forskningsområdet utgörs av en sträcka längs kusten i Eke socken, mellan nuvarande strandlinjen och upp till en nivå ca 5 meter över havet. Inom denna zon finns ett flertal gravar, liksom även en vallanläggning (fornborg) som i sig är överlagrad av två gravfält. Vidare är det platsen för märkliga huslämningar och därtill en stenrad bestående av 12 tätt ställa meterhöga gråstenar. Det anmärkningsvärda är att detta mönster upprepas på flera ställen längs kusten, från Burs i öster till Grötlingbo i väster.
Projektet genomförs som ett 3-årigt fältprojekt, där de två första åren är genomförda med synnerligen anmärkningsvärda resultat. Bl a har det visat sig att vallanläggningen hyser upp mot 100 gravar, där flera av de som undersökts dateras till medeltid (se bilaga 2). Därtill finns i området något form av ceremoniell plats med fyra husgrunder och rester av ett mycket kraftigt torn, daterat till 800-tal.
Fältdelen av projektet kommer att avslutas under september 2020, varefter bearbetningsfasen vidtar
22 500 kr
Dokumentation
Ansökan avser hälften (6 prover) av de 12 stycken C14 prover vi kommer att behöva för att kunna datera undersökta lämningar (se bilaga 3). Proverna analyseras i Uppsala, Ångströmslaboratoriet och kostar 3000 kr plus moms per styck, vilket gör för 6 prover 22 500 kr.

Den andra delen av de 12 proverna avser vi att söka hos Stiftelsen DBW, i linje med tidigare år.
Se ovan
Inga
1
1.-ForskningsPM-Kustenkomprimerad-Smallpdf-2.pdf
2.-Del-av-rapport-Eke-2018-.pdf
3.-PM-Eke-2019-2020.pdf
5
82.209.141.122
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Safari/605.1.15
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
januari 9, 2020
9:39 e m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se