Skydd av kulturegendom i väpnad konflikt: Sverige från första världskriget till det kalla kriget

Mattias Legnér
Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet Campus Gotland
62167 Visby
mattias.legner@konstvet.uu.se
0705689183
Skydd av kulturegendom i väpnad konflikt: Sverige från första världskriget till det kalla kriget
Ansökan gäller bidrag för produktion av en bok. Fonden har tidigare gett ett bidrag till undersökningen. Boken undersöker hur kulturegendom skyddades inför krigshot i Sverige från 1914 till 1970-talet, med betoning på andra världskriget. Särskilt undersöks hur byggnader och vissa föremål skulle skyddas mot anfall från luften. De stora museerna behandlas, likaså evakueringen av Sankt Göran och Draken ur Storkyrkan 1940 och bygget av museernas skyddsrum i Skansenberget 1939-41. Skyddet av domkyrkor och förebyggande dokumentation av äldre bebyggelse i städerna som pågick behandlas, liksom hur de kungliga slotten användes för att evakuera museisamlingar och arkiv till från Stockholm. Ett kapitel behandlar situationen på Gotland 1939-45 eftersom ön både hade ett mycket rikt kulturarv och var särskilt utsatt genom sitt läge mitt i Östersjön. Ett stort antal arkiv har undersökts, fr.a. ATA, också Riksarkivet, Krigsarkivet, Gotlands museum, Nordiska Museet, Nationalmuseum, Västmanlands läns museum, Museiverket och Nationalmuseum i Helsingfors m.fl. Även utvecklingen i de andra nordiska länderna behandlas men mer översiktligt. Försöken att skydda kulturegendom sätts in i större sammanhang som behandlar hur nationell och nordisk historia (konsthistoria, arkeologi, allmän kulturhistoria) uppfattades och förmedlades vid denna tid, och vilken betydelse nationalism och nationell identitet hade i relation till organiseringen av skyddet. De nordiska länderna jämförs i det avseendet.
2020-12-31
30000
Publicering
Se bifogad offert.
Kjell och Märta Beijers stiftelse 20 000
Agnar och August Palmérs stiftelse 20 000
Peter och Birgitta Celsings stiftelse 20 000
Elna Bengtssons fond för vetenskaplig forskning 20 000
Pro Fide et Christianismo 50 000
1
Makadam_offert_prel_200117.pdf
Legnér-bokmanus-Gotlandsfonden-200124.pdf
8
193.11.8.176
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Safari/605.1.15
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
januari 24, 2020
10:29 f m
52
formular
Ansökan
https://www.gotlandsfonden.se/ansokan/formular/
admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden
https://www.gotlandsfonden.se
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se