Murare Karlsson, Gotland och friheten

Wilhelm Östberg
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
Vamlingbo Petsarve 227, 623 31 Burgsvik
wille_ostberg@yahoo.com
0498 48 19 00, 073 741 27 86
Murare Karlsson, Gotland och friheten
Leif Karlsson (1946-2009), ”Muraren”, levde större delen av sitt liv utan fast bostad, utan personnummer. En outsider som erkändes som bäst bland murare på Gotland. En missbrukare som sågs som filosof och levnadskonstnär.
Muraren hörde till dem som på 70-talet kallade sig ”frihetens folk” – unga människor som vände det etablerade ryggen och levde fria liv. En del blev så småningom etablerade musiker, konstnärer, krögare, bibliotekarie, hantverkare, svenssonar medan andra gick under i missbruk. I detta nätverk fanns Muraren, i en kultur som ännu inte finns beskriven i gotlandslitteraturen.
Boken skildrar och analyserar denna kultur. Den förmedlar minnena av Muraren, skrönorna (absolut!) men också hans bestående bidrag i det gotländska landskapet, husen och de murade spisar han skapade. Han gjorde avtryck på Gotland – samtidigt som han stod helt utanför det som annars spelar roll på Gotland: gården, släkten, socknen. Men det finns som också en annan sida av ”det gotländska”: öppenhet inför impulser utifrån, allt från vikingafärderna fram till mottagandet av flyktingar under 1900- och 2000-talen. Boken prövar tanken om han var exponent för det som kallats ”öighet” (Ronström 2016) och analyserar vad ”frihet” stod för i Murarens tankevärld liksom hans relation till gotländska lokalsamhällena. Med Muraren som utgångspunkt diskuteras hur ”det gotländska” skapas av ”vanliga människor” och också av de marginaliserade, i kontrast till fastlandets mer stratifierade samhälle.
Tredje kvartalet 2019
15 000 kronor
Publicering
Tryckkostnad 70 000 kr (inkl. formgivning)
Originalarbeten 5 000 kr
Bildrättigheter 5 000 kr
Fotografarvoden 10 000 kr
Resor (intervjuer, bildanskaffning) 2 500 kr
Marknadsföring 2 000 kr

Summa: 94 500 kronor.
Längmanska kulturfonden 20.000 kr
Ragnar och Lydia Nilssons stiftelse 5.000 kr
Region Gotland, tryckningsbidrag 10.000 kr
Sällskapet De Badande Vännerna, Visby 10.000 kr
Gotlands hembygdsförbund 10 000 kronor
1
Offert-1035722.pdf
Meritförteckning-WÖ.docx
Innehållsförteckning-och-textutdrag.docx
1
90.230.236.151
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Safari/605.1.15

Skyddad: Ansökan


januari 2, 2020
7:21 e m
52
formular
Ansökan

Skyddad: Ansökan


admin
henrik.jansson@gotlandsmuseum.se
Gotlandsfonden

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond


henrik.jansson@gotlandsmuseum.se